Vedtekter for Tonsenhagen skolekorps

Revidert: 08.03.2012

Klikk for å laste ned vedtektene i PDF-format

§ 1. Organisasjon

Tonsenhagen skolekorps er stiftet 3.5.1968. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo.

 

§ 2. Formål

Korpset har som formål å fremme interesse for og stimulere til utøvelse av musikk og drilling blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

 

§ 3. Oppgaver

Korpset skal:

 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrument og i samspill,
 • Sørge for opplæring i drillteknikk, oppøve ferdigheter i drilling alene og sammen med andre i grupper,
 • Arrangere konserter, oppvisninger og delta i arrangementer som skole, krets og forbund holder i den utstrekning dette lar seg innpasse i korpsets program.

 

§ 4. Medlemskap

a. Opptak av medlemmer

 • Musikanter, drillere og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
 • Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
 • Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem av NMF.

b. Forutsetning for medlemskap

 • Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 • Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c. Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser

 • Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år.

d. Regler om permisjon for medlemmer i Tonsenhagen skolekorps

 • Det må søkes skriftlig om permisjon av foresatte. Inntil seks måneder permisjon kan innvilges. Under permisjonen er man fullverdig medlem av korpset. Det må betales kontingent, og foresatte må delta på dugnader. Medlemmet og foresatte vil motta informasjon. Medlemmet beholder uniform, instrument og annet korpsutstyr. Styret kan gi unntak for regelen om særlige grunner foreligger.

e. Utmeldinger

 • Utmeldinger skal være skriftlig og for aspiranter/musikanter/drillere under 15 år undertegnet av foresatte.
 • Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av skolekorpset.
 • Utmelding til overgang til annet skolekorps i distriktet før fylte 16 år godtas ikke.

f. Medlemskap i amatørkorps

 • Medlemskap i amatørkorps kan skje etter at medlemmer har fylt 16 år, men en kan være aspirant fra fylte 15 år og under forutsetning av at forpliktelsene overfor Tonsenhagen skolekorps oppfylles.

g. Suspensjon og eksklusjon

 • Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 • Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 • I grovere tilfelle kan årsmøte vedta eksklusjon.
 • Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

§ 5. Medlemmenes plikter

a. Aspiranter, musikanter og drillere plikter å møte i rett tid til øvelser og spilleoppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal korpsleder og instruktør, eller eventuelt musikantleder/drilleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

b. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Skader på instrumenter eller annet utstyr som skyldes uaktsomhet må erstattes av foresatte.

Ved tvil avgjør styret erstatningsansvarets plassering.

c. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter skal medlemmene respektere ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede. Aspiranter, musikanter og drillere plikter å vise god oppførsel under øvelsene og ikke forstyrre undervisningen.

 

§ 6. Årsmøtet

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.

Medlemmer som har fylt 12 år innkalles til årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av oktober måned. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Følgende har forslags- og stemmerett:

 • Medlemmer som er fylt 12 år. Møter ikke medlemmet har foresatt 1 stemme om medlemmet er under 18 år, men for medlem over 18 år må skriftlig fullmakt leveres.
 • Foresatte har 1 stemme per medlem. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale og forslagsrett.
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 • Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 • Medlemmer som ikke er fylt 12 år har tale- og forslagsrett.
 • Representanter for krets og NMF har talerett.

 

Sakslisten skal inneholde følgende punkter:

a. Årsmelding

b. Revidert regnskap

c. Kontingent

d. Saker som legges fram av styret

e. Innkomne forslag

f. Budsjett for kommende år

g. Valg av styre med varamedlemmer, revisorer og valgkomité på tre medlemmer.
De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

§ 7. Korpsstyret

a. Sammensetning

Korpset ledes av et styre bestående av inntil 8 faste styremedlemmer valgt på årsmøtet og disse valgte betraktes som et fulltallig styre, om nødvendig kan skolen utpeke en representant fra skolen personale til å være det 9. medlem av styret: Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem foreslått av de utøvende korpsmedlemmene, en representant for skolens personale, korpsleder, musikantleder og drilleder (de to sistnevnte assisterer korpslederen). Det velges 2 varamedlemmer til styret.

Styrelederen velges hvert år og styremedlemmene for 2 år. Kontinuiteten i styrets arbeid sikres ved at hvert nytt styre teller minst 2 medlemmer fra det gamle.

b. Møter

Styret konstituerer seg i sitt første møte etter årsmøtet. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.
Styret har møte når styrelederen eller 3 medlemmer av styret finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

Alle styrevedtak skal protokollføres. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

c. Styrets fullmakter

Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for om de ikke velges på årsmøtet.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset. Alle må være fylt 18 år.

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns – og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Styrets andre oppgaver:

 • å skaffe til veie nødvendige pengemidler til korpsets drift i samarbeid med foreldreforeningen
 • foreslå opptak av aspiranter/medlemmer i samråd med korpsets kunstneriske ledelse.

Opptak av musikantaspiranter til samspill skjer etter dirigentens avgjørelse i samråd med styret. Opptak av drillaspiranter til hovedtropp skjer etter drillinstruktørens avgjørelse i samråd med styret.

 • tilrettelegge alle saker som skal framlegges for årsmøtet, eller andre møter, til behandling. Styret skal også sørge for nødvendig innkalling til møtene.
 • å sette opp sesongprogram i samråd med korpsets kunstneriske ledelse
 • å føre frammøteprotokoll, tildele kvalifiserte medlemmer medaljer og utmerkelser korpset måtte ha
 • å føre nøyaktig fortegnelse over korpsets instrumenter og andre eiendeler. Dette skal til enhver tid holdes tilstrekkelig brann-, skade-, og tyveriforsikret, og ved korpsturer reiseforsikret. Forsikringene skal også omfatte medlemmenes instrumenter, i den grad disse benyttes i korpset.
 • Å sette i gang ulike arrangementer som hyggekvelder, turer og lignende, dessuten spesielle musikkfaglige og drillfaglige tiltak for å styrke kameratskapet og vekke forståelsen for å opptre sammen med andre, samt for å stimulere interessen for musikk og drilling

d. Øvrige virksomhet

Styret oppnevner etter behov de utvalg og komiteer det anser nødvendig for å skape en smidig administrasjon og korpsledelse.

Korpsstyret skal aktivt samarbeide med skolens samarbeidsorganer, andre

fritidsaktiviteter ved skolen, samt de organer og sammenslutninger som har betydning for korpsets drift og trivsel. Korpsstyret står ansvarlig for all virksomhet som drives i korpsets navn.

 

§ 8. Medlemsmøter

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller skolekorpsets medlemmer føler behov for det.

 

§ 9. Faste Komiteer

9.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

9.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 6.

 

§ 10. Økonomi

Alle tillitsverv innen korpset er ulønnet. Korpsstyret forvalter korpsets midler og disponerer til vanlig forretningsførsel. Korpsets konti disponeres av kassereren.

Medlemmene skal betale en kontingent som fastsettes på årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis to ganger i året, ved starten av høstsemesteret og vårsemesteret. Melding om kontingentrestanse og betalingsfrist skal sendes medlemmets foresatte. Styret kan, når særlige forhold tilsier det, frita et medlem for kontingent.

Ved utmelding i sesongen betales kontingent for den resterende del av semesteret. Kassereren sender årsrapport, forbunds- og kretskontingent til kretsens kasserer.

Alle inn-, og utbetalinger skal gå gjennom kassereren. Utbetalinger skal attesteres av styreleder, med unntak av skatt og avgifter til staten, lønn til engasjerte instruktører og dirigent som skjer etter inngåtte avtaler og lovpålegg.

Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall per 1. november.

 

§ 11. Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

a. Oppløsning av korpset kan bare foretas av et årsmøte og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Hvis korpset blir oppløst, skal eiendeler overdras til Tonsenhagen skole for oppbevaring til bruk ved eventuell senere gjenopptagelse av korpsvirksomheten.

Dersom Tonsenhagen skole nedlegges, avgjør årsmøtet hvorledes det skal forholdes med korpsets midler.

b. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må avgjøres på to påfølgende årsmøter med minst én måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Oslo senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

 

§ 12. Uenigheter/tvister

Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§ 13. Endringer i vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

 

 

Hits: 667